Compliance

Tradicionalment, les persones jurídiques no podien ser condemnades penalment, de forma que –si hi concorrien els requisits legals- únicament podien ser condemnades com a responsables civils. Ara bé, Després de les reformes del Codi Penal de l’any 2010 i, especialment, de l’any 2015, les empreses responen penalment pels delictes comesos pels seus empleats i únicament podran estar exempts de responsabilitat si s’han dissenyat i implementat programes de prevenció de delictes.

ENTRENA ABOGADOS ha desenvolupat un programa d’assessorament específic per oferir actuacions preventives en la matèria, que s’adaptin de forma especial a cada entitat, en funció de la seva activitat, organització i infraestructura.

LA RESPONSABILITAT PENAL
DE LES EMPRESES

ÉS OBLIGATORI IMPLEMENTAR
UN PROGRAMA DE COMPLIMENT?

EL PROGRAMA DE PREVENCIÓ
D’ENTRENA ABOGADOS

LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES EMPRESES

ORIGEN

La introducció a Espanya de la responsabilitat penal de la persona jurídica respon a exigències internacionals i a la progressiva implantació d’aquesta figura als països del nostre entorn.

 

Des dels anys 70 i 80, arran de diversos escàndols de corrupció de gran repercussió internacional, va començar a configurar-se el concepte d’ètica dels negocis, com una exigència a les empreses que elles mateixes adoptin mesures per a una actuació d’acord amb els valors socials i el respecte a la Llei.

 

Amb posterioritat, s’han anat incrementant aquestes exigències que han cristal·litzat en Tractats i Protocols Internacionals que establien una obligació dels Estats d’aprovar legislació en aquesta matèria.

REGULACIÓ

La responsabilitat penal de les persones jurídiques es va regular per primera vegada en el Dret Penal espanyol mitjançant la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, de modificació del Codi Penal, que va entrar en vigor el dia 23 de desembre següent. Mitjançant aquesta norma es va introduir en el nostre Codi Penal l’art. 31 bis que regulava amb caràcter general els supòsits en els quals “les persones jurídiques seran penalment responsables dels delictes comesos en nom o per compte de les mateixes, i en el seu profit, pels seus representants legals i administradors de fet i de dret”.

 

En data 31 de març de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, que va entrar en vigor el passat dia 1 de juliol de 2015, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. La reforma introdueix importants novetats en el règim de responsabilitat de les persones jurídiques i, per primera vegada en el nostre sistema penal, fixa els fonaments dels models de prevenció de riscos penals.

EMPRESES RESPONSABLES

La responsabilitat penal serà aplicable a qualsevol persona jurídica. Únicament es preveuen com a excepcions a l’Estat, les Administracions públiques territorials i institucionals, els Organismes Reguladors, les Agències i Entitats públiques Empresarials, les organitzacions internacionals de dret públic, i aquelles altres que exerceixin potestats públiques de sobirania o administratives.

 

En el cas de les Societats mercantils públiques que executin polítiques públiques o prestin serveis d’interès econòmic general, solament els podran ser imposades determinades penes, si bé, s’estableix que aquesta limitació no serà aplicable quan el jutge o tribunal apreciï que es tracta d’una forma jurídica creada amb el propòsit d’eludir una eventual responsabilitat penal.

PENES

Si es determina la responsabilitat penal d’una empresa, se li podran imposar les següents penes:

  • Multa per quotes o proporcional.
  • Dissolució de la persona jurídica.
  • Suspensió temporal d’activitats.
  • Clausura de locals i establiments.
  • Prohibició de realitzar determinades activitats.
  • Inhabilitació per obtenir subvencions, ajudes públiques, per contractar amb el sector públic, i per gaudir de beneficis fiscals i de Seguretat Social.
  • Intervenció judicial total o parcial per salvaguardar els drets dels treballadors o els creditors.
EXENCIÓ DE LA RESPONSABILITAT

A la regulació original de l’any 2010 ja va adquirir especial importància que l’empresa exterioritzés una ferma voluntat d’evitar la comissió de delictes, adoptant mecanismes de control que permetessin evitar, i si escau, detectar amb la major celeritat, l’eventual comissió de conductes delictives.

 

La nova regulació, assumint les tendències i recomanacions internacionals, estableix una obligació general d’adoptar un sistema de prevenció de delictes, en el sentit de condicionar la futura responsabilitat de la persona jurídica a l’existència o no del mateix. De fet, va més enllà i perquè la implementació del sistema de prevenció de riscos penals pugui eximir de responsabilitat a la persona jurídica s’exigeix que estigui correctament implementat i en ple funcionament al moment en què els eventuals fets delictius s’hagin comès.

 

El nou règim estableix expressament que la persona jurídica quedarà exempta de responsabilitat si “l’òrgan d’administració ha adoptat i executat amb eficàcia, abans de la comissió del delicte, models d’organització i gestió que incloguin mesurades de vigilància i control idònies per prevenir delictes de la mateixa naturalesa o per reduir de forma significativa el risc de la seva comissió”

 

No hi ha una regulació expressa dels models de prevenció de riscos penals, com a tal, si no que s’articula des del punt de vista dels requisits per tal d’aconseguir l’exempció de responsabilitat penal de la persona jurídica.

ÉS OBLIGATORI IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE COMPLIMENT?

Obligatorietat dels programes de compliment normatiu

LLa llei no estableix una obligació legal d’implementar un programa de compliment o model de prevenció, ara bé, en cas de comissió d’un delicte per part d’un empleat o directiu de l’entitat, l’empresa únicament quedarà exempta de responsabilitat penal (ver EXEMPCIONS DE LA RESPONSABILITAT. MODELS DE PREVENCIÓ DE RISCOS o PROGRAMES DE COMPLIMENT) si ha implantat un model de prevenció de riscos o programa de compliment.

 

La imposició de penes que poden consistir en una multa, suspensió temporal d’activitats, clausular de locals i establiments, inhabilitació per obtenir subvencions, ajudes públiques, per a contractar amb el sector públic, i per gaudir de beneficis fiscals i de Seguretat Social, Intervenció judicial total o parcial per salvaguardar els drets dels treballadors o dels creditors o, fins i tot, en els casos més greus, la dissolució de l’entitat.

 

No obstant això, la reforma ha introduït modificacions molt rellevants, i, en especial, estableix que en cas que un empleat cometi un delicte, l’empresa únicament estarà exempta de responsabilitat penal si ha dissenyat i implementat un model de prevenció de riscos penals. Això suposa la introducció en el nostre estat dels anomenats programes de compliment o compliance programs.

 

La Fiscalia de l’Estat va aprovar el passat dia 22 de gener de 2016 una Circular sobre la seva interpretació de la norma, en què destaca que aquests programes han d’estar enfocats a reafirmar una cultura corporativa de respecte a la llei, i que únicament l’existència d’aquests models permetrà l’exempció de responsabilitat penal de la persona jurídica si es comet un delicte per part d’un dels seus empleats en benefici directe o indirecte de l’entitat.

 

A tall d’exemple, la Fiscalia, en relació als procediments de formació de voluntat de les persones jurídiques, expressa que: “han de garantir alts estàndards ètics, de manera singular en la contractació i promoció de directius i en el nomenament dels membres de els òrgans d’administració. A més de l’obligació d’atendre els criteris d’idoneïtat fixats per la normativa sectorial i, en defecte de tals criteris, la persona jurídica ha de tenir molt en consideració la trajectòria professional de l’aspirant i rebutjar als que, pels seus antecedents no tinguin la idoneïtat exigible”.

 

En les últimes setmanes s’han produït els primers pronunciaments del Tribunal Suprem respecte de condemnes penals de persones jurídiques, la sentència de la Sala Segona de data 29 de febrer de 2016 i la de 16 de març de 2016. En la primera d’elles, el Tribunal imposa sancions de més de 775 milions d’euros de multa i la prohibició d’exercir activitats comercials a Espanya durant 5 anys i destaca que el que determinarà l’exclusió de la responsabilitat és l’existència “d’una cultura de respecte al dret, com a font de inspiració de l’actuació de la seva estructura (…) que hauria de manifestar-se en alguna classe de formes concretes de vigilància i control del comportament dels seus directius i subordinats jeràrquics” i l’element essencial per a acreditar aquesta cultura empresarial, serà l’existència d’un model de prevenció de riscos penals correctament implementat i en funcionament.

 

Per tant, resulta altament recomanable que les empreses implementin aquests models de prevenció o programes de compliment, que permetran neutralitzar riscos de condemna penal per a la pròpia empresa, i reduir l’eventual responsabilitat dels administradors i directius de l’entitat en cas de comissió de un delicte en l’organització.

 

A més, mitjançant l’elaboració i implementació d’aquests programes, es POSEN EN VALOR I REVISEN a les actuacions que ja s’estiguin realitzant en aquesta matèria (prevenció de riscos laborals, protecció de dades o blanqueig de capitals, entre d’altres), mitjançant la seva revisió i sistematització, i s’aconsegueix establir clarament una cultura ètica en l’entitat.

EL PROGRAMA DE PREVENCIÓ D’ENTRENA ABOGADOS

FASES DE LA IMPLEMENTACIÓ
FILOSOFIA

ENTRENA ABOGADOS ha desenvolupat un programa d’assessorament específic per oferir actuacions preventives en la matèria, que s’adaptin de forma especial a cada entitat, en funció de la seva activitat, organització i infraestructura.

 

Som un despatx especialitzat en Dret Penal, amb una llarga trajectòria en l’assessorament i defensa dels interessos de persones i entitats públiques i privades en Jutjats i Tribunals de tot el territori nacional. Com a conseqüència de l’experiència acumulada pels professionals del despatx durant aquests anys, ENTRENA ABOGADOS ha dissenyat un model d’implementació que parteix de la regulació introduïda pel Codi Penal i que el seu objectiu primordial és l’eficàcia pràctica, per al supòsit que hagi de ser examinat per un òrgan judicial en llaures a determinar l’existència o no de responsabilitat de l’entitat.

 

Conforme a aquesta filosofia, la nostra proposta fuig de models estandarditzats importats d’altres països, que suposen l’adopció de processos i mesures que en moltes ocasions dificulten la pròpia actuació de l’entitat i que entenem que s’allunyen dels conceptes que utilitzen els òrgans judicials en seu penal.

ANÀLISI DE RISCOS

Per poder realitzar una acció preventiva efectiva, la primera actuació necessària consisteix a realitzar un examen detallat dels riscos penals vinculats al sector i activitats concretes desenvolupats per l’empresa i analitzar la seva organització, i infraestructura, amb l’objectiu de determinar els tipus penals que poden tenir una major incidència en la seva activitat.

 

Així mateix, serà fonamental analitzar els procediments, protocols i mesures ja instaurades en l’àmbit de la responsabilitat corporativa i prevenció d’altres riscos (Protecció de Dades, Prevenció de riscos laborals, Seguretat Informàtica, etc.).

 

Aquesta labor permetrà realitzar un diagnòstic de la situació de l’entitat en aquesta matèria, i elaborar el “mapa de riscos”:

PROPOSTA I IMPLEMENTACIÓ DE MESURES

Una vegada analitzada l’estructura de la societat i detectats els riscos penals, es dissenyarà un programa personalitzat de compliment, que permeti reduir al mínim possible la comissió d’un delicte que comporti responsabilitat penal de l’empresa. Conforme a la nova regulació, si s’acaba cometent un delicte per algun empleat de l’entitat, l’existència d’un model de prevenció ja implementat, permetrà l’exempció de responsabilitat de l’empresa.

 

La màxima d’ENTRENA ABOGADOS en aquesta matèria consisteix a buscar l’equilibri entre les exigències de la normativa actual i els interessos de l’entitat, fugint de models homogeneïtzats d’anàlisis de processos interns que puguin dificultar l’actuació diària de l’empresa.

 

Amb tal finalitat, sense caràcter limitatiu, es proposaran i acordaran conjuntament amb els responsables de l’empresa les mesures de caràcter general i específic que convé implementar per contenir els riscos penals.

REACCIÓ I SEGUIMENT

Malgrat l’esforç que es realitzi amb vista a establir mecanismes de detecció i prevenció, sempre existirà la possibilitat que es materialitzi algun dels riscos descrits, com a conseqüència de la realització d’una conducta delictiva que sigui investigada per les autoritats. A aquest efecte, s’establiria un protocol d’actuacions que permeti una resposta ràpida, per assumir amb garanties les primeres actuacions i articular, des de l’inici, una defensa dels interessos de la societat.

 

Així mateix, serà necessari realitzar una avaluació continuada per detectar noves circumstàncies que aconsellin revisar i actualitzar el programa implantat.

DEFENSA PENAL D’EMPRESES

Som un despatx especialitzat en Dret Penal, amb una llarga trajectòria en l’assessorament i defensa dels interessos de persones i entitats públiques i privades en Jutjats i Tribunals de tot el territori nacional.

 

La nostra experiència i especialització, ens permet assumir habitualment la defensa dels interessos d’empreses de diferents sectors d’activitat amb plena garantia, amb l’objectiu de minimitzar les conseqüències per a les entitats en cas de l’eventual comissió d’un delicte per algun dels seus empleats.

Documents d’interès

NORMATIVA

 

CIRCULARS DE LA FISCALIA DE L’ESTAT

 

PRONUNCIAMIENTS DEL TRIBUNAL SUPREM