BLOG ENTRENA

Ayer, día 11 de noviembre de 2015, se notificó la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 6 de Barcelona, en sentido absolutorio para los cinco acusados de la comisión de un presunto delito continuado contra el medio ambiente, que se encontraban bajo la defensa del letrado RAFAEL ENTRENA FABRÉ.    ...

Entra en funcionamiento el Registro de grupos de interés   El Govern, a través del Departament de Justícia, ha puesto en marcha el Registro de grupos de interés, tal y como preveía el Decreto aprobado por el Consell Executiu el pasado 28 de julio. La puesta en marcha de este Registro, pionero en el Estado, tiene como objetivo convertirse en un mecanismo más de participación ciudadana y, a su vez, una herramienta que aporte a la actividad de la Administración pública un mayor grado de transparencia.   El Registro tiene carácter público, excepto por los datos de carácter personal, y se enmarca en el despliegue de la Ley de Transparencia catalana. también será gratuito, y ya es accesible a través de: http://justicia.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Sollicitud-inscripcio-grups-interes?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c   A su vez, el pasado 25 de septiembre se publicó en el DOGC la RESOLUCIÓ JUS/2104/2105, de 21 de setembre, per la qual s'aproven els models de formularis electrònics de sol·licituds d'inscripció/esmenes de la inscripció de grups d'interès davant el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i s'estableixen les condicions per a la seva presentació.   Los formularios electrónicos a que hace referencia la resolución se publicarán en la sede electrónica de la Generalitat de Catallunya, y se puede acceder a través de la página: https://seu.gencat.cat.  ...

S’ha publicat al DOGC el Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de Grups d’Interès –lobbies- de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, que entrarà en vigor el proper dia 1 d'octubre de 2015. NOTA informativa del Decret sobre el Registre de Grups d'Interès. Per a més informació, descarrega’t el PDF de la disposició....

El passat dia 27 de maig de 2015 es va publicar la darrera versió de la Guia d'Aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern a les entitats locals, per part de la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals (Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya).               Descarrega't el PDF amb tota la informació....

El Govern aprova el Pla estratègic de transparència 2015-2017 que estableix els objectius prioritaris en matèria de transparència de l'activitat pública Entre les actuacions destaquen el Portal de Transparència, el Registre de grups d'interès o la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública   El Pla s’estructura en sis eixos de treball i 32 objectius específics materialitzats en 124 actuacions per donar compliment efectiu a la llei catalana de transparència. Entre les actuacions destaquen la publicació del Portal de Transparència de Catalunya, el control financer d’ajuts i subvencions, la creació del Registre de grups d’interès o la posada en marxa de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. Previst per la llei catalana de transparència que va entrar en vigor l’1 de juliol d’enguany, ha estat coordinat pel Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública.   Descarrega't el PDF amb tota la informació. ...

Publicación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. En nombre del Rey y como Presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Descárgate el PDF con toda la información...

El pasado día 17 de abril de 2015 se notificó la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en el denominado “caso Hotel del Palau”.   Pueden acceder al texto completo de la sentencia a través del siguiente enlace...

El passat 5 de setembre de 2013 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament. La directiva 2007/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2007, va establir la obligatorietat dels estats membres de la Unió Europea de crear un òrgan independent competent per conèixer els recursos en matèria de contractació pública. En virtut d’aquesta obligatorietat, la llei estatal 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia i els transports i els serveis postals, i la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, van introduir una sèrie de modificacions en el règim de revisió de decisions en matèria de contractació. Per la seva banda, el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, regula el recurs especial de revisió de decisions en matèria de contractació. Concretament, l’article 41.3 determina que en l’àmbit d eles comunitats autònomes la competència per resoldre els recursos serà establerta per les seves normes específiques i podran crear un òrgan independent, unipersonal o col·legiat. A Catalunya, la disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres va crear l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, com a òrgan administratiu unipersonal especialitzat que actua amb plena independència funcional en l’exercici de les seves competències. Tanmateix, la pròpia llei preveu que si pel volum i per l’especificitat dels assumptes que son competència de l’Òrgan Administratiu aconsellen la modificació del seu caràcter unipersonal, l’Òrgan podrà ser transformat en un Òrgan col·legiat, passant-se a denominar Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. En compliment d’aquesta previsió es dicta el present Decret, que ja en el seu primer article estableix que es transforma l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals en un òrgan col·legiat. El primer capítol regula les competències i l’àmbit d’actuació del Tribunal. Concretament, l’article 3 esmenta que el Tribunal te competència material per: Resoldre els recursos especials en matèria de contractació interposats contra els actes relacionats en l’apartat 2 de l’article 40 del Reial Decret legislatiu 3/2011, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 1, i no es tracti de procediments d adjudicació que es segueixin pel tràmit d’emergència de l’article 113 del mateix text. 1Art. 40.2 TRLCSP: Poden ser objecte del recurs els actes següents: a) Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractació. b) Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims. Es consideren actes de tràmit que determinen la impossibilitat de continuar el procediment els actes de la mesa de contractació pels quals s’acordi l’exclusió de licitadors. c) Els acords d’adjudicació adoptats pels poders adjudicadors. Tanmateix, no són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació els actes dels òrgans de Decidir sobre l’adopció de mesures provisionals amb anterioritat a la interposició del recurs especial en matèria de contractació. Resoldre les qüestions de nul·litat basades en els supòsits especials de nul·litat contractuals establerts a l’article 37 del Text refós de la LCSP. Resoldre reclamacions en els procediments d’adjudicació dels contractes, les mesures provisionals i la qüestió de nul·litat a què fan referència els articles 101, 103, 109, 110 i 111 del Text Refós esmentat. La presa d’acords per part del Tribunal s’adoptaran per majoria entre els assistents, amb vot de qualitat del president/a en cas d’empat. Cap dels assistents podrà abstenir-se de votar, i el que dissenteixi de la majoria, podrà formular vot particular en el termini de 48 hores. L’article 26 relatiu a la resolució preveu que la resolució que es dicti en el procediment de recurs, de reclamació o de qüestió de nul·litat estimarà en tot o en part, o desestimarà , les pretensions formulades, o declararà la seva inadmissió, tot decidint motivadament totes les qüestions que s’hagin plantejat durant la instrucció de l’expedient. Finalment, d’acord a la normativa vigent en matèria de contractació administrativa i a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, les resolucions i els actes dictats pel Tribunal no seran objecte de recurs en via administrativa, i contra ells només podrà imposar-se un recurs contenciós administratiu. Barcelona, 28 de octubre de 2013 ENTRENA ABOGADOS...

I.- SENTIDO Y ALCANCE El preámbulo de la Ley justifica su aprobación del siguiente modo: La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. La Ley (art. 1) tiene un triple alcance: Incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas. Reconoce, regula y garantiza el acceso a la información. y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento   II.- ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN: Todas las Administraciones y entes públicos y otras entidades entre las que destacan: La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. Las fundaciones del sector público. Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.   III.- PUBLICIDAD: La Ley amplía y refuerza las obligaciones de publicidad activa en distintos ámbitos. En materia de información institucional, organizativa y de planificación. Exige a los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación la publicación de información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y su estructura organizativa, (a estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria professional –art-6-) además de sus instrumentos de planificación y la evaluación de su grado de cumplimiento. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados (art. 5). En materia de información de relevancia jurídica. La ley contiene un amplio repertorio de documentos de oligada publicación. Entre ellos destacan (art. 7): a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos. c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos. e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación. En materia de Información económica, presupuestaria y estadística. (art. 8) Destaca la obligación de hacer públicos todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. (La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente.) Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local. Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales. Por último, se establece la obligación de publicar toda la información que con mayor frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso. Para canalizar la publicación de tan ingente cantidad de información y facilitar el cumplimiento de estas obligaciones de publicidad activa la Ley contempla la creación y desarrollo de un Portal de la Transparencia. IV.- EJERCICIO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA El Artículo 12 proclama el Derecho de Todas las personas a acceder a la información pública. Se entiende por información pública (art. 13) los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegides (art. 14). La aplicación de los límites serà, en cualquier caso, justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. Asimismo, dado que el acceso a la información puede afectar de forma directa a la protección de los datos personales, la Ley aclara la relación entre ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio necesarios. El art- 15 establece la necesidad de contar con el consentimiento del afectado para el acceso a datos especialmente protegides y la ponderación del interès público de la información en los demàs supuestos. Se contempla para estos supuestos la posibilidad de acceso parcial (art. 16) Con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, (un mes ampliable a otro más)y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.(art. 17) Entre los supuestos de inadmisión destaca el de las solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, (art 22) salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.   V.- IMPUGNACIONES En materia de impugnaciones se crea una reclamación potestativa y previa a la vía judicial de la que conocerá el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo de naturaleza independiente de nueva creación, y que sustituye a los recursos administrativos. El plazo de interposición es de un mes desde la notificación a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Art. 24.2) y el plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.(aer. 24.4)   VI.- PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE ACTUACIÓN El título II otorga rango de Ley a los principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Conforme al articulo 26, los altos cargos, adecuarán su conducta, entre otros, a los Principios generales de actuación transparente, eficaz, económica y eficiente, diligente, responsable e imparcial, con el objetivo de satisfacer el interés general. Igualmente, se clarifica y refuerza el régimen sancionador que les resulta de aplicación, en consonancia con la responsabilidad a la que están sujetos. La Ley consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el ámbito económico-presupuestario resulta destacable que se impondrán sanciones a quienes comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria, o no justifiquen la inversión de los fondos a los que se refieren la normativa presupuestaria equivalente, así como la omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria. La comisión de las infracciones previstas dará lugar a la imposición de sanciones como la destitución en los cargos públicos que ocupe el infractor, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones muy graves no puedan ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de entre 5 y 10 años. VII.- CONSEJO DE TRASPARENCIA Y BUEN GOBIERNO El título III de la Ley crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente al que se le otorgan competencias de promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública, de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Se crea, por lo tanto, un órgano de supervisión y control para garantizar la correcta aplicación de la Ley. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se configura como un órgano independiente, con plena capacidad jurídica y de obrar. La independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones vendrá garantizada, asimismo, por el respaldo parlamentario con el que deberá contar el nombramiento de su Presidente. Para respetar al máximo las competencias autonómicas, expresamente se prevé que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sólo tendrá competencias en aquellas Comunidades Autónomas con las que haya firmado Convenio al efecto, quedando, en otro caso, en manos del órgano autonómico que haya sido designado las competencias que a nivel estatal asume el Consejo.   VIII.- ENTRADA EN VIGOR La Ley prevé una entrada en vigor escalonada atendiendo a las especiales circunstancias que conllevará la aplicación de sus diversas disposiciones. Así, las disposiciones previstas en el título II entraron en vigor al día siguiente de la publicación de la Ley y el título preliminar, el título I y el título III entrarán en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley....